společnosti Freshnack s.r.o.,

se sídlem Hamerská 314/30, 779 00 Olomouc – Holice,

identifikační číslo: 02563231,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 58059,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese www.freshnack.cz

1.Služba

1.1 Tyto Obchodní podmínky stanoví podmínky pro užití služby Objednávky svačin pro žáky škol, dostupné prostřednictvím webového rozhraní www.freshnack.cz (dále jen „Služba“). Na internetové stránce www.freshnack.cz společnost Freshnack s.r.o. prezentuje zboží, které zákazník může prostřednictvím Služby poptávat a koupit. Služba je určena výhradně jednotlivcům a domácnostem.

1.2 K využití Služby je oprávněna pouze fyzická osoba, která souhlasí s Obchodními podmínkami, dá souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně se zaregistruje na www.freshnack.cz (dále jen „Zákazník“). Zákazníkem se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel.

1.3 Pro vyloučení veškerých pochybností je uváděno, že smlouva o koupi zboží mezi společností Freshnack s.r.o. a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy bude objednávka Zákazníka potvrzena v nezměněné podobě bez odchylek společností Freshnack s.r.o.

1.4 Společnost Freshnack s.r.o. je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.Změny Obchodních podmínek

2.1 Společnost Freshnack s.r.o. je oprávněna kdykoli změnit Obchodní podmínky. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www.freshnack.cz. Má se za to, že Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím Služby poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

2.2 Společnost Freshnack s.r.o. je oprávněna Službu kdykoli ukončit.

3.Uživatelský účet, bezpečnost

3.1 Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce www.freshnack.cz může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání zboží.

3.2 Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu společnost Freshnack s.r.o. informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je společnost Freshnack s.r.o. oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Společnost Freshnack s.r.o. neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

3.3 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z důvodu nutné hardwarové a softwarové údržby.

4.Ceny a cenové podmínky

4.1 Na www.freshnack.cz je obsažen seznam zboží nabízeného Zákazníkům k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

4.2 Zákazník je povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Zákazníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti Freshnack s.r.o.

4.3 Při poptávce zboží na váhu si společnost Freshnack s.r.o. vyhrazuje právo na dodání zboží s váhovou odchylkou v míře dovolené platnými právními předpisy. Společnost Freshnack s.r.o. však vyvine nejvyšší úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované váze v poptávce Zákazníka.

4.4 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

4.5 V ceně zboží není zahrnuta cena Služby. Výše ceny Služby je závislá i na způsobu platby. Informace o ceně Služby bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků poptávky do webové aplikace.

5.Dostupnost zboží

5.1 Dostupnost zboží prezentovaného na www.freshnack.cz je vázána na skladové zásoby a společnost Freshnack s.r.o. dostupnost zboží negarantuje. Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je společnost Freshnack s.r.o. oprávněna předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti Freshnack s.r.o. v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze společnosti Freshnack s.r.o., a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitní poptávky, či o jejím omezení ze strany společnosti Freshnack s.r.o. bude Zákazník vždy předem vyrozuměn.

6.Uzavření kupní smlouvy

6.1 Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi společností Freshnack s.r.o. a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy bude objednávka Zákazníka potvrzena v nezměněné podobě bez odchylek společností Freshnack s.r.o. Zákazník prostřednictvím Služby poptává zboží, které společnost Freshnack s.r.o. prezentuje na www.freshnack.cz. Dostupnost zboží prezentovaného na www.freshnack.cz je vázána na skladové zásoby a společnost Freshnack s.r.o. dostupnost zboží negarantuje.

6.2 www.freshnack.cz je Služba určená výhradně jednotlivcům a domácnostem, a to za účelem koupě zboží určeného pro žáky škol uvedených v odst. 8.1. těchto podmínek. V žádném případě není určena k nákupu zboží pro podnikatelské účely. Z tohoto důvodu si společnost Freshnack s.r.o. vyhrazuje právo odmítnout poptávku Zákazníka, pokud je podle všech okolností zřejmé, že nejde o poptávku pro domácnost nebo jednotlivce.

6.3 Poptávka Zákazníka bude přijata a k uzavření kupní smlouvy dojde pouze v případě, že Zákazník nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. K tomuto kroku přistupujeme s ohledem na možnost Zákazníka v okamžiku dodávky určité zboží neodebrat, a z toho důvodu není technicky proveditelné v okamžiku převzetí a předání zboží provést opravu daňového dokladu.

6.4 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávání zboží. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředku na dálku v souvislosti s objednávkou (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

6.5 Zákazník učiněním objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje tyto obchodní podmínky.

6.6 Zákazník si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce společnosti Freshnack s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

6.7 Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi vzniklými na základě a v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou.

7.Zadání, změna zrušení objednávky Zákazníkem

7.1 Zákazník zadává svoji objednávku prostřednictvím aplikace na www.freshnack.cz. Změna poptávky je možná prostřednictvím webové aplikace, případně prostřednictvím zákaznické linky. Zrušení, případně změna poptávky je společností Freshnack s.r.o. akceptována pouze v těch případech, kdy je Zákazníkem zadána nejpozději do [·] hod. dne předcházejícího dni, ve kterém má být zboží doručeno. Zboží je doručováno kterýkoli všední den v týdnu, ve kterém probíhá výuka v příslušné škole, a to od [·] hod. do [·] hod.

8.Doručení a převzetí

8.1 Zákazník bere na vědomí, že společnost Freshnack s.r.o. doručuje zboží jen do škol, se kterými má uzavřenou smlouvu o součinnosti při závozu svačin určených pro žáky školy. Seznam těchto škol je uveden na stánkách www.freshnack.cz.

8.2 Zákazník při objednávce zboží na www.freshnack.cz zadává (i) konkrétní adresu školy - místa doručení jím poptávaného zboží; (ii) jméno žáka, kterému je zboží určeno; (iii) označení třídy, kterou výše uvedený žák navštěvuje.

8.3 Zboží je doručeno přímo do budovy školy, jejíž adresa byla uvedena v poptávce Zákazníka jako místo doručení, a to v označených přepravkách pro každou jednotlivou třídu. Přepravky se zbožím budou na školou určeném místě předány zaměstnancem společnosti Freshnack s.r.o. osobám pověřeným na základě interních předpisů příslušné školy, které budou zboží dále distribuovat jednotlivým žákům. Na obalu každého zboží bude uvedeno jméno žáka, pro kterého je zboží určeno.

8.4 Zboží se považuje dodáno a převzato v okamžiku jeho předání na určeném místě v budově školy zaměstnancem společnosti Freshnack s.r.o. Za distribuci zboží k jednotlivým žákům již společnost Freshnack s.r.o. neodpovídá.

8.5 Zákazník tímto uděluje souhlas k tomu, aby objednané zboží za něj převzala pověřená osoba dle odst. 8.3 těchto podmínek, a dále ve smyslu § 32 občanského zákoníku, aby touto osobou ve shodě se zvyklostmi soukromého života byla předem určená služba tvořená žáky školy či konkrétní žák, kterému je zboží určeno.

8.6 Společnost Freshnack s.r.o. usiluje o doručení v čase odst. 7.1 těchto podmínek, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla společnost Freshnack s.r.o. bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

8.7 Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba pověřená dle odst. 8.3. těchto podmínek. V případě, že má zaměstnanec společnosti Freshnack s.r.o. pochybnosti o pověření osoby přebírající doručené zboží, je oprávněn po takové odmítnout předat.

8.8 V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném školou nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, zanechá zaměstnanec Freshnack s.r.o. veškeré zboží určené pro školu v místě určeném pro tyto případy tak, aby si pověřené osoby mohly zboží vyzvednout později.

8.9 Zákazník bere na vědomí a dává souhlas k tomu, že v případě nemožnosti doručit zboží žákovi uvedenému v objednávce a na zboží ve smyslu odst. 8.2 těchto podmínek (a to například z důvodu jeho nepřítomnosti ve škole), zboží dodáno nebude a z důvodu jeho povahy, jakožto zboží podléhajícího rychlé zkáze, přejde do vlastnictví příslušné školy.

8.10 Marným doručením zboží ke konkrétnímu žákovi školy poté, co bylo zboží řádně doručeno do školy, není dotčeno právo společnosti Freshnack s.r.o. požadovat a vymáhat cenu za poskytnutí Služby, a to i přesto, že nebude řádně doručeno žákovi, a to i z důvodu uvedeného v odst. 8.9 těchto podmínek.

9.Placení

9.1 K úhradě ceny zboží může Zákazník použít následující platební metody: bezhotovostní převod na účet prodávajícího uvedený na stránkách www.freshnack.cz; bezhotovostní převod prostřednictvím platebního systému; bezhotovostní převod platební kartou.

9.2 Cena za zboží se hradí po uzavření kupní smlouvy dopředu. Společnost Freshnack s.r.o. si vyhrazuje právo dodat zboží až po jeho předchozí úhradě, pokud není ujednáno jinak.

9.3 Zákazník má možnost předplatit si dodávky zboží dopředu formou kreditového systému, kdy mu v rámci uživatelského účtu na www.freshnack.cz bude na tento účet připsána celá uhrazená částka, z které pak bude postupně odečítána cena konkrétního objednávaného zboží, a to až do maximální výše takového kreditu, která činí 10.000,- Kč. Peněžní prostředky jednou připsány na uživatelský účet již nemohou být vráceny a Zákazník je povinen v rámci objednávek zboží tento kredit vyčerpat.

10. Vrácení zboží nepodléhající rychlé zkáze

10.1 Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od smlouvy a zboží vrátit, a to bez udání důvodů. Pro vyloučení všech pochybností, nelze vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, audio nebo video nahrávky a počítačové programy, porušil-li Zákazník jejich originální obal a dále noviny, periodika nebo časopisy. Strany berou na vědomí, že prostřednictvím Služby je nabízeno převážně zboží podléhající rychlé zkáze.

10.2 Současně nejsou tímto článkem dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která mu vyplývají z obecně platných právních předpisů ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady zboží (reklamace vadného zboží).

11. Reklamace

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2 Společnost Freshnack s.r.o. odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3 Pokud Zákazník nebude spokojen s kvalitou dodaného zboží nebo Služeb, je povinen neprodleně volat na horkou linku [·] a operátor společnosti Freshnack s.r.o. danou stížnost řádně se Zákazníkem projedná a následně navrhne řešení dané situace. Každou reklamaci řeší společnosti Freshnack s.r.o. se Zákazníkem individuálně.

11.4 Vzhledem ke skutečnosti, že zboží podléhá rychlé zkáze, reklamace musí být provedena okamžitě po dodání zboží. Společnost Freshnack s.r.o. vyřizuje reklamace na telefonní lince [·] a to do 20.00 hodin v pracovních dnech. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které společnost Freshnack s.r.o. obdrží na firemní e-mail info@freshnack.cz, bude odpovězeno v nejkratší možné době.

11.5 Pro vyřízení reklamace je Zákazník povinen nahlásit číslo objednávky a adresu dodání, které poslouží prodávajícímu k vyřízení reklamace.

12. Ochrana práv duševního vlastnictví

12.1 Vlastníkem a provozovatelem www.freshnack.cz je společnost Freshnack s.r.o., která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k www.freshnack.cz. Společnosti Freshnack s.r.o. svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i databázím na internetových stránkách Služby.

12.2 Každý, kdo navštíví www.freshnack.cz, je uživatelem těchto internetových stránek (dále jen „Uživatel“) a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito Obchodními podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva společnosti Freshnack s.r.o. ani práva ostatních Uživatelů.

12.3 Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti internetových stránek jinak, než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah uvedených internetových stránek;
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání internetových stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití těchto internetových stránek bránit;
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti Freshnack s.r.o. do obsahu či technické podstaty internetových stránek;
 • zasahovat do bezpečnosti internetových stránek;
 • využívat internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • zasílat ne internetové stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

13. Zneužití Služby

13.1 Zneužití Služby je zakázáno. Za zneužití je považováno zejména:

 • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání či porušování sektorových pravidel;
 • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Zákazníka, či společnosti Freshnack s.r.o.;
 • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
 • narušování možnosti užití Služby jinému Zákazníkovi;
 • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
 • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.freshnack.cz;
 • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.

13.2 Společnost Freshnack s.r.o. je oprávněna závadný obsah z internetových stránek odstranit a vymáhat po příslušném uživateli, který zneužitím Služby způsobil společnosti Freshnack s.r.o. škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená společnosti Freshnack s.r.o., nebo škoda, kterou vůči společnosti Freshnack s.r.o. uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Služby vznikla škoda. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím Služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti Freshnack s.r.o. za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití Služby.

14. Dostupnost Služby

14.1 Společnost Freshnack s.r.o. vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění Služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty Služby, nemůže Zákazníkovi poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti Služby a její bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může Zákazník závadu nahlásit na zákaznické telefonické lince a společnost Freshnack s.r.o. se pokusí závadu bez zbytečného odkladu odstranit.

14.2 Společnost Freshnack s.r.o. si vyhrazuje právo omezit přístup k www.freshnack.cz na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

15. Odpovědnost

15.1 Přestože společnost Freshnack s.r.o. vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu www.freshnack.cz, není možné Zákazníkovi vždy toto garantovat. Z uvedeného důvodu společnost Freshnack s.r.o. neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití internetových stránek mohou objevit. Pokud se společnost Freshnack s.r.o. dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době.

15.2 Společnost Freshnack s.r.o. nenese odpovědnost zejména za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.freshnack.cz, odkazy na stránky třetích osob umístněné na www.freshnack.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek Služby;
 • obsah umístěný na internetové stránky Služby bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro společnost Freshnack s.r.o. není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit;
 • nekompatibilitu www.freshnack.cz s koncovým zařízením, softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
 • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.freshnack.cz.

15.3 Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost společnosti Freshnack s.r.o. za vady produktů, které prostřednictvím Služby Zákazník nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

16. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

16.1 Společnost Freshnack s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů Zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

16.2 Zákazník uděluje společnosti Freshnack s.r.o. souhlas se zpracování jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány za použití manuálních a/nebo automatizovaných způsobů zpracování, a to i v případě, že při tomto poskytnutí Údajů dojde k jejich přenosu mimo území České republiky. Aktuální seznam zpracovatelů a dalších příjemců, kterým mohou být Údaje zpřístupněny, je k dispozici na internetových stránkách Služby.

16.3 Zákazník dává společnosti Freshnack s.r.o., případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:

 • poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci se Zákazníkem během realizace poptávky a podobně;
 • poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách společnosti Freshnack s.r.o. (zejména emailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv).

16.4 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti Freshnack s.r.o. dle předchozího odstavce těchto podmínek.

16.5 Zákazník uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů po dobu platné registrace.

16.6 Zákazník souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

16.7 Společnost Freshnack s.r.o. prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.

16.8 Údaje Zákazník poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace Služby nebo telefonické zákaznické linky.

16.9 Souhlas dle tohoto článku můžete Zákazník kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zákaznické telefonické linky nebo písemně na adrese sídla společnosti Freshnack s.r.o.

16.10 Zákazník má právo na podání žádosti o informace ohledně zpracování Údajů a společnost Freshnack s.r.o. je povinna takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Dále má Zákazník právo na přístup k Údajům; požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti Freshnack s.r.o.

16.11 Pokud se Zákazník domnívá, že společnost Freshnack s.r.o., provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Freshnack s.r.o. o vysvětlení; požádat, aby společnost Freshnack s.r.o. odstranila takto vzniklý stav; nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Tyto Obchodní podmínky, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití Služby se řídí českým právním řádem. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Freshnack s.r.o.

17.2 Pokud některé ustanovení Obchodních podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Obchodních podmínek, která zůstávají platnými a účinnými.

17.3 Jestliže společnost Freshnack s.r.o. v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatní svoje práva, která mu v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti Freshnack s.r.o. toto plnění vymáhat. Jestliže společnost Freshnack s.r.o. promine porušení některého ustanovení Obchodních podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení Obchodních podmínek.

17.4 Společnost Freshnack s.r.o. neodpovídá za porušení Obchodních podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími její odpovědnost.

17.5 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky Služby a okamžikem uzavření kupní smlouvy se zákazníkem se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.

17.6 Smlouva vzniklá na základě těchto obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Obchodních podmínek a kupní smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran

18. Účinnost podmínek

18.1 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.9.2014.

V Olomouci dne 20.8.2014


Jménem společnosti Freshnack s.r.o.
Gabriela Valášková, jednatel